237
نعیمه شیبائی - صفحه اصلی
دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: نعیمه شیبائی 

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : shibaei@gmail.com

shib_125@yahoo.com

محل عکس
صفحه اصلی

بيوانفورماتيک

 طراحی پرايمر

مهندسی اپيتوپ

تهيه کاريوتايپ

استخراج DNA و  انجام PCR

الکتروفورز افقی و عمودی DNA

استخراج پروتئين و SDS-PAGE

کلونينگ ژن

 بيان ژن و خالص سازی پروتئين نوترکيب

انجام کروماتوگرافی Affinity و Size exclusion

انجام Western blot

تهيه آنتی بادی پلی کلونال

 تهيه آنتی بادی مونو کلونال

 کشت هيدروپونيک

کشت سلول و بافت

انجام تستهای Immuno-assay از جمله ELISA

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.